Asfora

سری آسفورا با طراحی های زیبا و ظریف خود، هر آنچه که کلید و پریزهای امروزی باید داشته باشند را ارائه می دهد.

اینسرت های کوچک و فشرده

باعث چرخش راحتتر در قوطی می شود و فضای بیشتری برای مدیریت سیم ها در اختیار می گذارد.

چنگک های

پهن تر

دارای محافظ

با عملکرد بازگشتی