1
2
3
1

سنسور در و پنجره

2

کلید روشنایی هوشمند

3

کلید برنامه دهی هوشمند